Versenyszabályzat2018-09-20T21:18:10+01:00

DIÁKPÉNZÜGY

TANULMÁNYI VERSENY

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(“Szabályzat”)

A DIÁKPÉNZÜGY tanulmányi versenyt (a továbbiakban „Verseny”), amelyre az alábbi szabályzat vonatkozik, a Diákpénzügy Kft. (a továbbiakban „Szervező”) működteti. Szintén a szervező üzemelteti a www.diakpenzugy.hu weboldalt (továbbiakban „Weboldal”).

A Szervező adatai:
cégnév: Diákpénzügy Kft.
székhely: 1031 Budapest, Amfiteátrum utca 29.
cégjegyzékszám: 01-09-303843
adószám: 26136691-1-41
e-mail: info@diakpenzugy.hu

A Verseny iskolai tanévenként kerül kiírásra. A Weboldalon közzétételre kerülnek az adott versenyévre vonatkozó határidők („Határidők”). A jelen Szabályzat és a Határidők együttesen alkotják az adott versenyév verseny szabályrendszerét („Verseny szabályrendszer”), azok együttesen alkalmazandók minden egyes Versenyre.

A Szervező általános iskolai tanulók (5-8.évfolyam) részére magyar nyelven iskolai tanévenként oktatási anyagokat és ezekhez kapcsolódó feladatsorokat tesz közzé pénzügyi ismeretek témában.

Az oktatási anyagok és a feladatsorok magyarországi nyilvántartásba vett alapfokú oktatási intézményekben kerülnek terjesztésre.

A Versenyben való részvételnek alapvető feltételei:

  • a nevezési díj határidőre történő befizetése (az aktuális határidő a honlapon található).

A Versenyben csak olyan, az adott versenyévben beiratkozott általános iskolai tanuló (5-8.osztályos) vehet részt, akinek a Versenyben való részvételéhez szülője, illetve törvényes képviselője kifejezett engedélyét adta („Versenyző”).

Az Egyéni versenybe a Versenyzőt kizárólag annak szülője, törvényes képviselője nevezheti be.

A Csapatversenybe a Csapatot kizárólag a csapat valamelyik tagjának szülője, törvényes képviselője nevezheti be.

A szülő (vagy törvényes képviselő) elfogadja a Versenyszabályzatot, és hozzájárul, hogy a Versenyző/a Csapat részt vegyen az adott Versenyben.

A Versenyre történő jelentkezéssel (nevezési díj befizetésével) a Versenyző/a Csapat valamelyik tagjának szülője (törvényes képviselője) kijelenti, hogy elfogadja a Versenyszabályzatot.

A Versenyben nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, valamint a Szervezővel közvetlen kapcsolatban álló magánszemélyek, azok alkalmazottai és családtagjai.

A Csapatok a Versenyre való jelentkezést a nevezési díj elküldésével tudják megtenni.

A Csapatok a Weboldal kezdőoldalán található “Jelentkezés a csapatversenyregomb megnyomásával tudják elindítani a nevezésüket.

A gomb megnyomása után meg kell adni:

  • a kért adatokat

  • a nevezési díj fizetésének a módját (átutalás vagy bankkártya)

  • egy jelszót, amellyel majd az anyagokhoz hozzá tud férni a Csapat.

Az adatok hiánytalan kitöltése után a Csapat az általa megadott email-ben fogja megkapni az utaláshoz szükséges adatokat (ha átutalással kívánt fizetni), a számlát, az anyagokhoz és a feladatsorhoz való hozzáférést.

Átutalás esetén a számlát és a hozzáférést csak a díj beérkezése után küldjük a Csapatnak.

A Versenyben részt vevő Csapat, illetve a jelentkezést elindító szülő (vagy törvényes képviselője) kijelenti, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak.

A Szervező a nem valós adatokat megadó Csapatokat automatikusan kizárja a Versenyből.

A Szervező továbbá fenntartja magának a díj-, illetve nyereményátadás megtagadásának, illetve a Versenyből történő kizárás jogát minden olyan Csapat esetében, aki a regisztrációkor pontatlan vagy hiányos adatokat adott meg, vagy nem tisztességes módon, esetleg nem a Szabályzatnak megfelelő módon versenyzik.

A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget az átvitel során bármilyen okból kifolyólag elveszett vagy késleltetett, hibás, hiányos, értelmezhetetlen, illetve a részvételi határidő után leadott megoldásokért, illetve az olyan, számítógépes hiba, internetkapcsolat, hardver- vagy szoftverhibákból adódó problémákért, amelyek meggátolhatják a versenyzőket a megoldások elküldésében.

Továbbá a Szervező nem felelős semmilyen emberi, gépi, elektronikus, számítógépes, hálózati, gépelésből, nyomtatásból fakadó, nyomdai vagy bármilyen, a Versennyel összefüggésbe hozható hibákért, illetve a szervezésből vagy a verseny adminisztrációjából fakadó hibákért.

A Szervező nem garantálja, hogy az oktatási anyagok valamint a versenyfeladatok nem tartalmaznak semmilyen informatikai, illetve nyomtatási hibát, továbbá azt, hogy az észlelt hibákat azonnal elhárítja, illetve azt sem garantálhatja, hogy a Weboldal, vagy a Weboldalról elérhető más weboldalak nem tartalmaznak vírusokat vagy egyéb olyan hibákat, amelyek károsíthatják a Versenyzők számítógépét és/vagy adatait.

Elemi csapás, külső okokból való meghiúsulás, terrorizmus, számítógépes vírus, vagy bármilyen, a Szervezőtől független tényező esetén, amely akadályozná a verseny biztonságát vagy előírt lebonyolítását, a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa, eltörölje vagy felfüggessze a Versenyt (vagy annak egy részét). Törlés esetén a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az előzetesen beérkezett, megfelelő feladatmegoldásokat elbírálja.

Amennyiben valamely feladat esetén utóbb felmerül, hogy több helyes megoldása is van, illetve nincs helyes megoldása, az adott feladatot a kiértékelés során a Szervező vagy figyelmen kívül hagyja, vagy dönt az összes helyes válasz elfogadásáról; ezen döntéséről a Szervező a Csapatokat külön tájékoztatja.  

Amennyiben az adott tanévben a versenyre jelentkező csapatok száma nem éri el a 100 db-ot, a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa, eltörölje vagy felfüggessze a Versenyt (vagy annak egy részét).

A részleteket az A VERSENY/CSAPATVERSENY menüpont alatt található Versenyszabályzatban találod .

A Csapatok által szolgáltatott adatok, információk a Szervező adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően kezelendők.

A Szervezőnek jogában áll minden olyan, sérüléssel, veszteséggel, károsodással kapcsolatos keresetet elutasítani, amely kapcsolatban áll a Versennyel (tekintet nélkül a kárt, sérülést okozó tényezőre), illetve a nyeremény nem rendeltetésszerű, nem megfelelő használatából vagy a szállításból adódik.

A Versenyt érintő bármely észrevétel vagy panasz az alábbi címre, a Verseny lezárását (legkésőbb minden év június 5-e) követő 30 napon belül, a Verseny tanévének megnevezésével küldhető a Szervező info@diakpenzugy.hu email címére.

A Szervező fenntartja magának a Verseny lerövidítésének, módosításának, eltörlésének jogát (beleértve a meghirdetett nyereményt is), és fenntartja magának a módosítást okozó körülmény teljes megítélését. A Szervező döntéséről valamennyi érintett Csapatot köteles értesíteni.

A Verseny szabályai Magyarország hatályos törvényeinek felelnek meg. A Versenyszabályzatban nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai alkalmazandók. Az értelmezéssel vagy a lebonyolítással kapcsolatos vitás kérdésekben, amennyiben a felek békés úton nem tudják azokat rendezni, a felek az illetékes magyar bírósághoz fordulhatnak.

A Verseny, a Verseny valamennyi irata, dokumentuma, a Weboldal és a feladatgyűjtemények teljes tartalma a Szervező kizárólagos szellemi tulajdonát képezi.

A csapatverseny részvétel díja:           fejenként 1.500 Ft. (4-6 fős csapatok jelentkezését várjuk)